ESTATUTS

República Valenciana / Partit Valencianiste Europeu; inscrit el 3 de desembre del 2007 en el Registre de partits polítics; tom VI, foli 496 del llibre d’inscripcions. Apartat 12096–46020 València · Tel 650537213 · correu@republicavalenciana.org

Bajar estatutos en castellano

Estatuts del partit REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU

(per baixar en PDF cliqueu ACÍ damunt)

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, PRINCIPIS, ÀMBIT, FINALITATS I DOMICILI
Art.1: Denominació.
A l’empara dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/202, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denominat: REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU. Les seues sigles són: RVPVE i els seus símbols, per a ser utilitzats indistintament, els següents: Primer logo. Les lletres RV de grandària gran en majúscules i sota República Valenciana, tot açò en blanc i sobre fons negre dins d’un quadrat.nullSegon logo. El mapa del País Valencià amb un estel de cinc puntes damunt, tot açò de color taronja #FFAA02. I envoltat el mapa del País per onze estels blancs xicotets de cinc puntes I tot açò dins d’un quadrat de fons color blau #0723a1. Baix del quadrat el primer nom del partit en majúscules de color #FFAA02 i el segon nom també en majúscules i de color #0723a1.

Art.2: Principis.
REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU (a partir d’ara RVPVE) és un col·lectiu d’homes i dones que assumeix com a propis els ideals de la tradició històrica del valencianisme polític, el pluralisme polític, el laïcisme i el pensament republicà que reivindica: llibertat, igualtat i fraternitat.
Art. 3: Àmbit i finalitats.
RVPVE, és un partit polític d’àmbit d’actuació en tot l’Estat espanyol constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política de l’estat espanyol i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seua participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, d’acord amb les següents finalitats específiques:
1. L’assoliment de l’Estat valencià com a plasmació de la plena sobirania del poble valencià, mitjançant l’aprovació d’una Constitució valenciana sobirana que proclame la República Valenciana i perquè la seua bandera onege en la seu de les Nacions Unides.
2. L’assoliment, des de Gibraltar als Urals, de la Confederació Europea de Repúbliques, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la pau i la subsistència a tots els éssers humans.
Art. 4: Domicili, telèfon, correu electrònic i pàgina web.
El domicili social de RVPVE està en la població valenciana de MANISES 46940 en el carrer Mestre Serrano, 33. El domicili podrà ser modificat per acord de l’Assemblea general. El seu telèfon és el 650 537 213, l’adreça electrònica és correu@republicavalenciana.org, la pàgina web: www.republicavalenciana.org i per a la  correspondència: Apartat de Correus 12096 ·46020 València.
CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES. DEFENSOR DEL MILITANT
Art. 5: Afiliats
Podran ser afiliats de RVPVE les persones físiques, majors d’edat, que no tinguen limitada ni restringida la seua capacitat d’obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeta.
Art. 6: Admissió.
La qualitat de membre de RVPVE s’adquireix a sol·licitud de l’interessat per acord de l’Assemblea general. Existirà en el partit el Llibre de Registre d’Afiliats, on constaran les dades d’altes i baixes definitives.
Art. 7: Drets dels afiliats.
Els afiliats a RVPVE tenen els següents drets:
1.- A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l’Assemblea general, d’acord amb els estatuts.
2.- A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
3.- A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d’administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
4.- A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts.
5.- A formar corrents i grups d’opinió segons el principi de laïcisme i el pluralisme intern del partit, segons els criteris següents: El republicanisme de RVPVE és laic perquè promou valors cívics comuns integradors que representen a la comunitat en el seu conjunt i no a una part. Aquest laïcisme ho és al marge de les creences particulars religioses, filosòfiques o fins i tot les referides a les teories científiques. Per a facilitar la consecució d’aquesta integració cívica republicana, RVPVE promourà el coneixement del pluralisme existent en la societat pel que podran existir en el si de RVPVE corrents i grups d’opinió, tant davant qüestions concretes com de caràcter general, que no necessàriament hauran de ser estables o permanents. Tindran plena capacitat d’expressió pública i podran defensar les seues posicions, sense perjudici del compliment de la política de RVPVE i dels presents Estatuts. Els corrents i grups d’opinió hauran de respectar les següents condicions:
a) Al nom del corrent afegiran “de RV/PVE”
b) Respectar la unitat, principis, estatuts i finalitats específiques de RVPVE.
c) Respectar els acords presos pels òrgans de RVPVE.
d) Respectar en el seu si el debat obert i democràtic.
e) Evitar que en la seua activitat es confonga la seua opinió amb la del conjunt de RVPVE.
Els promotors d’un corrent o grup d’opinió informaran al Coordinador de RVPVE de la seua existència, finalitats, dades organitzatives, de contacte del corrent i de les persones que componen aquest corrent. Es disposarà d’un registre de corrents i grups estables o puntuals. Aquest registre contindrà almenys la informació de les dades organitzatives i de contacte del corrent, i de les persones que componguen els òrgans de direcció. Sense el registre preceptiu no es reconeixeran els corrents o grups d’opinió.
6. A acudir a l’òrgan encarregat de la defensa dels drets de l’afiliat: el Defensor de l’Afiliat.
Art. 8: Obligacions dels afiliats.
Tots els afiliats a RVPVE compliran les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries, i les següents: 1.- Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes. 2.- Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis. 3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit. 4.- Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement als estatuts, puguen correspondre a cadascun.
Art. 9: Baixa de l’afiliat.
Qualsevol afiliat de RVPVE podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l’oportuna comunicació per escrit.
Art. 10: Règim disciplinari.
L’expulsió i les mesures sancionadores que impliquen privació de drets als afiliats només podran imposar-se mitjançant procediments contradictoris, en els quals es garantisca als afectats el dret a ser informats dels fets que donen lloc a tals mesures, el dret a ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de les mateixes, el dret que l’acord que impose una sanció siga motivat, i el dret a formular, si escau, recurs intern. L’Assemblea General ordinària triarà una Comissió de Conflictes formada per tres afiliats sense altres càrrecs en el partit. Qualsevol afiliat pot notificar a la Comissió de Conflictes una presumpta irregularitat. Aquesta Comissió decidirà si és pertinent incoar un expedient. S’obrirà un expedient disciplinari quan un membre de RVPVE cometa una infracció susceptible de ser sancionada. Els membres del partit podran ser sancionats amb l’exclusió o amb la suspensió temporal dels seus drets d’afiliat, durant un màxim de sis mesos. Serà causa d’exclusió:
a) L’incompliment dels acords del partit quan s’ostente un càrrec públic.
b) Donar públicament suport a una altra organització política sense el consentiment de l’Assemblea General.
c) La utilització dels mitjans i recursos econòmics del partit amb finalitats impròpies.
Seran causes de suspensió temporal de drets:
a) Qualsevol infracció dels Estatuts o de les normes que els desenvolupen no prevista en l’apartat anterior.
b) El no pagament durant sis mesos de la quota assenyalada sense donar raons que l’administració del partit considere vàlides.
Abans que es done aquesta circumstància el Coordinador emplaçarà a la persona afiliada corresponent a posar-se al dia de pagament. L’afiliat que incomplira els seus deures envers el partit o que amb la seua conducta pública o privada menyscabe o atempte contra els principis del partit serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà audiència, conformement al següent procediment:
1. Informada la Comissió de Conflictes dels fets pel denunciant i reconeguts com a susceptibles de sanció, la Comissió redactarà un informe justificatiu de la sanció. Aquest informe serà lliurat, el mateix dia i per escrit, al Comitè Executiu, al denunciant i a l’afiliat afectat per la sanció.
2. L’afiliat tindrà trenta dies des de la notificació de l’informe per a recórrer a la Comissió de Conflictes mitjançant l’oportú plec de descàrrecs i la Comissió de Conflictes haurà de resoldre en menys de 45 dies.
3. L’òrgan competent té un termini de resolució per a la seua tramitació de no més de 45 dies en el seu procediment sancionador. El termini per a la interposició del recurs intern pertinent davant l’òrgan que va dictar la sanció serà de 30 dies.
4. Sí la Comissió de Conflictes fora favorable al recurs de l’afiliat sancionat, la sanció quedarà sense efecte, en tal case la Comissió de Conflictes haurà d’elaborar i comunicar als afectats un informe justificatiu de la seua decisió definitiva.
5. Sí el denunciant o òrgan que ha d’executar la sanció revocada per la Comissió de Conflictes no estiguera d’acord amb la decisió d’esta, podrà sol·licitar una còpia de l’informe exculpatori amb l’objecte de presentar un contrainforme davant la següent Assemblea General que en tal cas seria qui adopte la decisió definitiva.
6. Durant la tramitació de l’expedient l’afiliat afectat conservarà els seus drets.
7. Tota persona sancionada podrà apel·lar a la següent Assemblea del partit, on tindrà dret a intervenir per a defensar-se.
Mentre la sanció està en vigor i l’Assemblea resoldrà en última instància. Si no hi ha majoria absoluta a favor del manteniment de la sanció, aquesta es considerarà prescrita. No obstant l’anterior, s’establirà en tot cas, la suspensió cautelar automàtica de l’afiliació dels afiliats culpables en un procés penal respecte dels quals s’haja dictat acte d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció així com la sanció d’expulsió del partit d’aquells que hagen sigut condemnats per algun d’aqueixos delictes.
Art. 11 Defensor de l’afiliat.
Serà la persona encarregada de vetlar, pels drets garanties i obligacions dels militants continguts en aquests estatuts i atendre a les reclamacions. Serà triada en llista oberta per l’Assemblea General d’entre els militants del partit amb una antiguitat mínima d’un any. La persona per a ser triada haurà de tenir el suport de la majoria absoluta dels membres de l’Assemblea General presents. Les seues competències seran: – La defensa dels interessos dels militants, per a açò podrà sol·licitar i demanar informació als òrgans competents que estime oportú. – Atendre a les reclamacions dels afiliats davant els òrgans del partit segons l’article 12 d’aquests estatuts. – L’emissió d’informes i recomanacions per a un millor funcionament dels òrgans del partit. – L’emissió d’un informe anual, de les seues activitats.
Art. 12 Procediment de Reclamació davant els Òrgans del Partit.
El dret dels afiliats a la reclamació enfront dels acords i decisions dels òrgans del partit ho arreplega l’article 3.2 q) de la Llei Orgànica 6/2002 de Partits Polítics. La reclamació haurà de fer-se de forma escrita; podrà ser de forma individual o col·lectiva; haurà d’anar signada pel reclamant o els reclamants; serà dirigida al Defensor de l’Afiliat, que procedirà a estudiar i resoldre, si escau, la reclamació; està reclamació haurà de ser resposta per escrit en un termini màxim de 20 dies pel Defensor de l’Afiliat.
CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ. ORGANITZACIÓ JUVENIL. CONTROL I CODI ÈTIC
Art.13: Òrgans del partit.
L’estructura interna i el funcionament de RVPVE es basa en principis democràtics. Són òrgans del partit els següents:
– L’Assemblea General
– El Comitè Executiu
– El Coordinador
– El Representant
Art. 14 L’Assemblea General.
L’Assemblea General és l’òrgan suprem del partit. Està integrada per la totalitat dels afiliats del partit. Per a formar part amb plenitud de ple dret en l’Assemblea General del partit, o ser elector o elegible com compromissari es requerirà una antiguitat mínima d’un any com a afiliat. L’Assemblea General es reunirà de forma ordinària una vegada a l’any convocada pel Comitè Executiu que presentarà un informe de gestió a l’Assemblea per al seu debat i votació. De forma extraordinària l’Assemblea general podrà ser convocada per 1/3 dels afiliats o pel Comitè Executiu o pel Coordinador. Els convocants hauran de realitzar la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària amb almenys 20 dies d’antelació i en el cas d’Assemblea General Extraordinària amb almenys 14 dies. La convocatòria podrà ser realitzada mitjançant correu postal o per correu electrònic si els afiliats disposen. En la convocatòria haurà de figurar: els convocants, el caràcter ordinari o extraordinari, la data, el lloc de celebració, l’ordre del dia, així com el nombre de ponències i persones que les van a defensar, i el Reglament si ho hi haguera. Per a l’Assemblea General Ordinària, el Comitè Executiu elaborarà un ordre del dia en el qual s’inclourà obligatòriament un informe de gestió; l’ordre del dia de la convocatòria requerirà la majoria absoluta dels presents per a la seua aprovació. En el cas d’Assemblea General Extraordinària l’ordre del dia anirà a càrrec dels convocants. A proposta d’un 1/3 dels presents en l’Assemblea General es podran proposar nous assumptes en l’ordre del dia a la Mesa en el moment d’obertura de l’Assemblea General. En el debat i deliberació dels punts a tractar hi haurà un torn d’exposició de 10 minuts, i li seguirà un torn de rèplica de 5 i un altre de contrarèplica de 2 tancant els torns de paraula el President de la Taula de l’Assemblea i posteriorment s’aprovaran els acords per majoria absoluta dels presents. L’Assemblea General tindrà les següents competències:
1. Debatre, esmenar, modificar i aprovar:
– el seu propi Reglament,
– el Document ideològic de RVPVE,
– el Document Organitzatiu de RVPVE.
– els programes electorals de RVPVE.
– els Estatuts de RVPVE.
– les línies d’acció política del partit.
– les resolucions que es presenten.
2. Triar:
– la Taula presidencial que modera i dirigeix l’Assemblea
– el Representant de RVPVE, el Coordinador de RVPVE, el Comitè Executiu de RVPVE, la Comissió de Conflictes, el Defensor de l’Afiliat, la Comissió de Control i Revisió de Comptes i l’Administrador General.
– les candidatures electorals autonòmiques, estatals i europees. – el personal laboral de RVPVE a proposta del Comitè Executiu.
3. Conèixer i votar l’informe del Coordinador; del Comitè Executiu; de la Comissió de Conflictes; del Defensor de l’Afiliat; el de la Comissió de Control i Revisió de Comptes i el de l’Administrador General.
4. Decidir la fusió, escissió, dissolució o qualsevol altra actuació en la naturalesa, forma o personalitat jurídica del partit.
5. Qualsevol altra que li atribuïsquen aquests estatuts.
Article 15 Comitè Executiu.
El Comitè Executiu és l’òrgan executiu de l’Assemblea General, dirigeix l’activitat del partit en l’interval comprès entre dues reunions de l’Assemblea General. Desenvolupa tàcticament l’estratègia de l’Assemblea General, responsabilitzant-se al seu mateix temps, que siguen complits els acords tant de l’Assemblea General com del Comitè Executiu. El Comitè Executiu estarà format entre cinc i set persones: el Coordinador, que ho presidirà, el Representant i entre tres o cinc membres més, triats democràticament per l’Assemblea General mitjançant llistes obertes, en paperetes amb un màxim de tres persones escrites i dipositada en una urna. Seran triats membres del Comitè Executiu, les cinc persones que hagueren obtingut el major nombre de vots dels electors presents en l’Assemblea General. El Coordinador podrà convocar el Comitè Executiu en qualsevol moment, per correu electrònic, almenys amb set dies d’antelació a la data de la celebració i amb l’expressió de l’ordre del dia, que necessàriament, comptarà amb un torn de precs, propostes i preguntes. El Comitè Executiu també podrà ser convocat per la meitat dels seus membres, amb una antelació de 7 dies per correu electrònic i amb una proposta d’ordre del dia dels convocants. A proposta de la meitat dels membres presents en qualsevol reunió del Comitè Executiu es posaran introduir nous assumptes en l’ordre del dia. En el debat i deliberació dels punts a tractar hi haurà un torn d’exposició per 10 minuts, i li seguirà un torn de rèplica per 5 i un altre de contrarèplica de 2 tancant els torns de paraula el Coordinador, posteriorment se sotmetran a votació els assumptes tractats quedant aprovats sí procedeix, per majoria absoluta dels presents. El Comitè Executiu adonarà a l’Assemblea General de la seua gestió en cada reunió d’aquesta, i en qualsevol cas, sempre que se li requerisca. El Comitè Executiu es reunirà almenys una vegada al mes i tantes vegades com ho exigisca la situació política o els problemes interns del partit. El Comitè Executiu es regularà mitjançant un reglament aprovat pel mateix i ratificat per l’Assemblea General. Les vacants que es produïsquen seran cobertes mitjançant la designació i en votació que estime convenient l’Assemblea General. El Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït quan assistisca el Coordinador i dos membres més. Per a l’adopció d’acords, es requerirà la majoria absoluta dels seus membres.
Art. 16: El Coordinador.
La seua atribució fonamental és la de coordinar i organitzar l’acció política de RVPVE, així com el convocar les Assemblees Generals extraordinàries i el Comitè Executiu, el qual presideix. El Coordinador serà triat en Assemblea General ordinària d’entre un dels seus membres mitjançant sufragi lliure, pel període de quatre anys i podent ser reelegit en successives Assemblees Generals ordinàries. Per a presentar candidatura a Coordinador, els candidats deuran tenir almenys 2 anys d’antiguitat com a militant; ho comunicaran per escrit en l’obertura assembleària, a la Taula de l’Assemblea. Els candidats que es postulen tindran 10 minuts d’exposició, al que seguirà un torn de preguntes per part dels delegats-compromissaris, posteriorment es passara a la votació mitjançant papereta i en urna, resultant triat el que obtinga el vot de la majoria simple dels presents.
Art. 17: El Representant.
La seua atribució fonamental és la de representar legalment al partit conforme a les competències que l’Assemblea General li atribuïsca. Igualment representa a RVPVE davant les diferents instàncies de l’Administració de la Comunitat Autònoma, de l’Estat, de la Comunitat Europea i de la vida pública i política, en judici i davant l’Administració. El Representant serà triat en una Assemblea General Extraordinària d’entre un dels seus membres mitjançant sufragi lliure, pel període de quatre anys i podent ser reelegit en successives Assemblees Generals. Per a presentar candidatura a Representant, els candidats deuran tenir almenys 4 anys d’antiguitat com a militant; ho comunicaran per escrit en l’obertura assembleària, a la Taula de l’Assemblea. Els candidats que es postulen tindran 10 minuts d’exposició, al que seguirà un torn de preguntes per part dels delegats, posteriorment es passara a la votació mitjançant papereta i en urna, resultant triat el que obtinga el vot de la majoria simple dels presents.
Art. 18: Organització Juvenil.
Es crea la Secció Juvenil del partit, denominada XICS I XIQUES REPUBLICANS (XXR), per a promocionar la participació dels joves en la vida interna del mateix. Elaborarà els seus propis estatuts i reglaments, així com l’elecció dels seus òrgans, ajustant-se als principis polítics i d’organització dels presents estatuts, si ben aquells seran confirmats pels òrgans d’adreça del partit. Podrà afiliar-se qualsevol jove major de 18 anys d’edat i menor de 30. Els afiliats seran també afiliats del partit quan arriben a la majoria d’edat, adquirint els drets i deures conforme a allò establit en els presents estatuts.
Art. 19: Control Democràtic dels dirigents triats. Codi ètic.
Tots els dirigents triats tant per a càrrecs interns com per a càrrecs públics hauran de rendir comptes de la seua labor de forma periòdica, publicant la seua agenda, les seues reunions públiques, les seues accions i decisions. Hauran de ser completament transparents en l’ús dels recursos ja siguen del partit o públics i estan obligats a respondre a tantes sol·licituds d’informació sobre la seua activitat com s’entenga precís. En la pàgina web del partit hi haurà un apartat per a la transparència. Una vegada al mes se sotmetran a les preguntes dels afiliats, sobre la seua activitat política i personal, demanant-los informació sobre el seu patrimoni o activitats econòmiques en les quals estiguen relacionats. Per a aquesta fi desenvolupem el present codi ètic de responsabilitats i obligacions que ha d’inspirar aqueixa gestió, i que han d’assumir com a pròpies tots els càrrecs de RVPVE:
a) Justícia: No discriminar de manera arbitrària a ningú, ni dins ni fora del partit, que dóna a cadascú el que li respon, i cerca en tot moment la defensa de la igualtat.
b) Respecte: Tractar amb atenció i consideració a tots els afiliats, persones i institucions, sense prejudicis ni discriminacions, amb tota la dignitat que correspon.
c) Servei: Tenir una actitud de disposició cap als afiliats i persones en general d’acord amb les responsabilitats específiques pròpies del càrrec i la persona, però també una visió de conjunt, de les necessitats de la societat.
d) Responsabilitat: Assumir les conseqüències legals i morals de les accions i omissions, passades i presents, estant disposat a adonar d’elles, i a posar els mitjans necessaris, per a l’atendre les seues conseqüències presents i futures.
e) Honradesa: Actuar de manera justa, recta i integra, adequant la paraula i la conducta al que es considere a cada moment que és correcte, sense obtenir avantatges indeguts pel treball que desenvolupa i utilitzant les prerrogatives inherents al seu càrrec únicament per al compliment de les seues funcions.
f) Imparcialitat: L’adhesió a les pròpies idees i a les del partit no ha d’impedir, que el càrrec jutge amb objectivitat, d’acord amb els seus criteris ètics.
g) Professionalitat: Desenvolupar el càrrec amb dedicació, capacitat, eficàcia i rapidesa, tenint en compte la seua formació intel·lectual i el desenvolupament de les seues capacitats.
h) Transparència: Consisteix a facilitar l’accés als afiliats i els ciutadans, sense barreres ni discriminacions, a les informacions que consten a poder del càrrec, en el del partit o en l’ens legislatiu, executiu o administratiu en què desenvolupe la seua activitat, quan siguen d’interès dels ciutadans, per a la defensa dels seus drets i llibertats, incloent la informació sobre la pròpia activitat del polític, d’acord amb el que indiquen les lleis i reglaments.
Art. 20. Procediment d’Elecció de Càrrecs.
Com a norma general:
1. En qualsevol votació que implique elecció sobre càrrec, membre o persona, el vot serà secret i directe, mitjançant papereta en una urna tancada i transparent.
2. El recompte es realitzarà immediatament després que haja votat l’últim membre amb dret a fer-ho. Per al recompte es designarà una comissió formada per 5 membres de l’òrgan, qualsevol membre podrà sol·licitar ser testimoni.
3. Els votants seran anomenats per torns i nominalment, en ordre alfabètic del primer cognom entre el cens de l’òrgan on es produïra la votació. Per si algú no haguera votat per absència momentània, seran cridats per segona i última vegada solament els membres que no ho hagueren fet.
4. Els problemes que puguen sorgir, empats o queixes sobre qualsevol assumpte relatiu a la votació seran resoltes en el mateix acte.
CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC. PATRIMONI. ADMINISTRADOR GENERAL
Art. 21: Recursos econòmics.
La procedència dels recursos econòmics de RVPVE està regulada per la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics (B.O.I. núm. 160 de 5 de juliol). El finançament podrà ser pública o privada.
1. Recursos procedents del finançament públic:
a) Les subvencions públiques per despeses electorals, en els termes previstos en la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i en la legislació reguladora dels processos electorals de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.
b) Les subvencions estatals anuals per a despeses de funcionament, regulades en la present Llei.
c) Les subvencions anuals que les Comunitats Autònomes establisquen per a despeses de funcionament en l’àmbit autonòmic corresponent i, si escau, per les Corporacions Locals.
d) Les subvencions extraordinàries per a realitzar campanyes de propaganda que puguen establir-se en la Llei Orgànica reguladora de les diferents modalitats de referèndum.
e) Les aportacions que si escau els partits polítics puguen rebre dels Grups Parlamentaris de les Càmeres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, i dels grups de representants en els òrgans de les Administracions Locals.
2. Recursos procedents del finançament privat:
a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats.
b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seues activitats promocionals, i els quals puguen obtenir-se dels serveis que puguen prestar en relació amb les seues finalitats específiques.
c) Les donacions en diners o en espècie, que perceben en els termes i condicions prevists en la present Llei.
d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concerten.
e) Les herències o llegats que reben.
Art. 22: Patrimoni.
RVPVE, manca de patrimoni fundacional.
Art. 23: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.
L’administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial es realitzarà conformement a les següents normes: El Coordinador elabora i l’Assemblea General Ordinària aprova els pressupostos anuals. Es constituirà una Comissió de Control i Revisió de Comptes, formada per tres afiliats, triada en Assemblea General Ordinària i pel temps que intervinga fins a la següent Assemblea ordinària; haurà de preveure un sistema de control intern que garantisca l’adequada intervenció comptable de tots els actes i documents dels quals es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als estatuts.
Art. 24: responsable economicofinancer: Administrador general.
L’Administrador General serà el responsable economicofinancer del partit, sent triat per lliure designació per l’Assemblea general. Aquesta persona haurà d’acreditar coneixements en comptabilitat general. Serà el President de la Comissió de Control i Revisió de Comptes, tenint les següents funcions: -L’elaboració dels comptes anuals i la seua presentació davant el Tribunal de Comptes. -La supervisió dels responsables de la gestió econòmica-financera de nivell autonòmic i provincial, si existiren. -Vetlar pel compliment de la normativa legal vigent en la matèria. – Controlar, fiscalitzar, revisar i verificar l’administració del partit moviments i registres comptables, estats de comptes, conciliacions bancàries, pagaments, tancaments de comptes i balanços de comprovació. -Les funcions en matèria d’ordenació de pagaments i autorització de despeses que si escau assenyalen els estatuts. -Custodiar la documentació comptable i financera del Partit. -Remetre la documentació corresponent al Tribunal de Comptes (remissió anual) i vigilar la publicació en la pàgina web del partit, dels informes d’auditoria, d’acord amb les obligacions que estableix la legalitat vigent. Conforme a l’article 3.2 o de la Llei Orgànica de 6/2002 de partits polítics.
Art. 25: Règim documental.
Obligacions comptables. RVPVE portarà, a més del Llibre d’Afiliats, els Llibres d’Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i d’Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permeten en tot moment conèixer la seua situació financera. La comptabilitat s’adequarà als principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.
CAPÍTOL CINQUÈ. REFORMA DELS ESTATUTS
Art. 26: Modificació dels estatuts.
La modificació dels presents estatuts serà de competència de l’Assemblea General, adoptant-se l’acord per majoria simple. CAPÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT
Art. 27: Dissolució. RVPVE es dissoldrà o extingirà per acord de l’Assemblea General adoptat per 2/3 dels seus membres. La destinació del patrimoni que poguera existir serà destinat a la Fundació de la Comunitat Valenciana cultural, valencianista i republicana CONSTANTÍ LLOMBART.

Manises, 2 d’octubre del 2018.